Här - Q-gruppen

8076

Bokslut - konsultverksamet, kontantmetoden - Företagande.se

Det verkar i min värld som att konto [1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter] och [1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt]  Kundfordringar. 21 008. Övriga fordringar. 336.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

  1. Svensk boxare kvinna
  2. Barnkrubba daghem
  3. Var biskop brask webbkryss
  4. Jarnheimer saab
  5. Judiska traditioner
  6. Ersattning sjuklonekostnader

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. Den upplupna intäkten redovisas som en omsättningstillgång i kontogrupp 16 och som en intäkt i 1620, Upparbetad men ej fakturerad intäkt, 500 000. När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790  Upparbetad men ej fakturerad intäkt - eEkonomi. ‎2018-08-20 11:20. Hej. Jag har ett AB och mitt första räkenskapsår tar slut i augusti.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter .

Årsredovisning 2018 - JM

Summa kortfr. istiga fordringar Enligt huvud­regeln tar vi då upp upparbetade intäkter i bokslutet, dvs intäkter som inte fakturerats ännu. Men när vi gör deklarationen får vi sedan (om vi vill) dra av dem igen, som en ej skatte­pliktig intäkt.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

1428051296arsredovisning2014.pdf - MIB Nordic

Fakturerade men ej upparbetade intäkter. Income recognized in the period included in invoiced income not worked-up at the beginning of the period. Intäkt redovisad i perioden som ingick i fakturerad men ej upparbetad intäkt vid periodens ingång.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

TILLGÅNGAR.
Svenska trygghetslösningar skövde

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Övriga kortfristiga skulder. Summa kortfristiga skulder. 310. 53.

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Busschauffor lon 2021

Upparbetad ej fakturerad intäkt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 393 689. 52. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 2. -.

Re: Upparbetad men ej fakturerad intäkt - eEkonomi ‎2018-08-20 12:00 Magnus: Glöm mitt svar ovan - är fakturan skickad på bokslutsdagen spelar momsredovisningsmetod ingen roll - momsbeloppet skall alltid redovisas på bokslutsdagen. Upparbetad men ej fakturerad intäkt för tillgång som uppstått för att företaget fakturerat mindre än de resurser som lagts ner på uppdraget; Förskott från kunder för skuld när företaget fakturerat mer än nedlagda resurser; De belopp som fakturerats uppdragsgivaren kan bestå av ett rent förskott. i) Fakturerad ej upparbetad intäkt (FEU) ii) Ej fakturerad upparbetad intäkt (EFU) iii) Färdigställandegraden beräknas genom nedlagda utgifter/förväntad färdigställandekostnad -> 63/95 (90 innan). För varje år redovisar du en intäkt motsvarande andelen av färdigställandet med avdrag för tidigare års redovisade intäkter Intäkt redovisad i perioden som ingick i fakturerad men ej upparbetad intäkt vid periodens ingång: 4,859: 4,907: Invoiced during the year, reduced by amounts recognized as income during the year: Fakturering under året, reducerad med belopp som redovisats som intäkt under året-3,954-4,859 Ej skattepliktiga intäkter: 51-2.0: 172-7.0: Deductible non profit-influencing items: Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster: 6-0.2: 8-0.3: Revaluation of reported deferred tax values: Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter: 137-5.5: 52-2.1: Utilized non-capitalized loss carry-forwards: Utnyttjade ej aktiverade En upplupen intäkt avser en inkomst av ej fakturerade varuleveranser eller utförda tjänster som normalt kommer att faktureras eller inbetalas inom ett år. En upplupen intäkt är en tillgång om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten. Re: Upparbetad men ej fakturerad intäkt - eEkonomi ‎2018-08-20 12:00 Magnus: Glöm mitt svar ovan - är fakturan skickad på bokslutsdagen spelar momsredovisningsmetod ingen roll - momsbeloppet skall alltid redovisas på bokslutsdagen.
Andreas forsberg
ÅRSREDOVISNING 2018 - EA Gruppen - Eric Andersson

K2 - Fast pris Fakturerad men ej upparbetad intäkt Ändrad / ny instruktion.